Kysymys: moniavioisuus ei ole raamatullista?

Etusivu

Kysymys: moniavioisuus ei ole raamatullista?

1. Kriitikot väittävät että moniavioisuudella ei ole Raamatullisia ennakkotapauksia – he viittaavat Kuningas Daavidin ja Kuningas Solomonin tuomitsemiseen todisteena siitä että Jumala olisi aina kieltänyt moniavioisuuden.

2. Kriitikot väittävät että Abrahamin moniavioisuus “esittää hänem moniavioisuus hyväksymisensä merkkinä tottelemattomuudesta ja uskosta Jumalaan.”

3. Kriitikot väittävät, että koska Raamattu ei erikoisesti käskenyt miehen mennä naimisiin kahden sisaren kanssa, tämä todistaa että MAP moniavioisuus oli “eiraamatullista” koska jotkuit mormonit tekivät niin.

Katso myös: Näiden väitteiden kriittisten lähteiden lainaukset [2]

Alaotsikot • Ei Raamatullista käskyä moniavioisuudelle [3]


1. Kritisointi: Daavid ja Solomon

Tämä väite osoittaa kriitikkojen ottavan erittäin rajoitetun näkökulman Raamattuun. On totta että David ja Solomon tuomittiin joidenkin avioliittokäytäntöjensä tähden. Tämä mainittiin 5 Mooseksen kirjassa 17 luvussa:

(15 Thou shalt in any wise set him king over thee, whom the LORD thy God shall choose: one from among thy brethren shalt thou set king over thee: thou mayest not set a stranger over thee, which is not thy brother...17 Neither shall he multiply wives to himself, that his heart turn not away...) (Deuteronomy 17:15,17) 15 Asettakaa silloin itsellenne kuningas, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee. Muistakaa, että asetatte kuninkaaksenne oman kansanne miehen; vierasmaalaisesta ette saa tehdä kuningasta. 17 Kuninkaalla ei myöskään saa olla lukuisia vaimoja, ettei hänen sydämensä luopuisi Herrasta, …

Kriitikot eivät ota huomioon että neljä kappaletta eteenpäin Herra nataa ohjeitä siitä kuinka kohdella moniaviovaimoja ja lapsia. Katso 5 Mooses 21:15-17 http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible Miksi hän ei yksinkertaisesti kiellä moniavioisuutta, jos se on jakeen 17 tarkoitus? Miksi hän opettaa Israelilaisille kuinka johtaa moniavioista taloutta, jos se oli kiellettyä?

Joten moniavioisuuden vastustamisen sijata kunikaiden saama käsky tarkoittaa: 1. että he itse eivät saa lisätä vaimoja (eli vain ne joilla on pappeuden avaimet voivat hyväkjsyä minkään liiton Katso 2 Samuel 12:8, Jakob 2:30, OL 132:38-39); 2. että nämä vaimot eivät saa olla sellaisia jotka kääntävät hänen sydämensä pois Herrasta 1 Kun 11:3-4 3. Ei ota valtavasti vaimoja katso Jakob 2:24 http://scriptures.lds.org/fi/jacob/2 Daavid ja Salomon ovat hyviä esimerkkejä useamman Raamatullisten periaatteen rikkomisesta.


Daavid

Daavidin synti Bathseban kanssa Uriaheepiä vastaan on tunnettu (2 Samuel 12:1-27) Profeetta Natahan tuli silloin tuomitsemaan Davidin käytöksen ja sanoi kuninkaalle:

7 Silloin Natan sanoi Daavidille: "Se mies olet sinä. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: 'Minä voitelin sinut Israelin kuninkaaksi ja pelastin sinut Saulin käsistä. 8 Minä korotin sinut herrasi asemaan, annoin herrasi vaimot sinun syliisi ja annoin sinulle Israelin ja Juudan heimot. Jos tämä on vähän, voin antaa vielä mitä tahansa muutakin. 9 Miksi olet halveksinut minun sanaani ja tehnyt sellaista, mikä on minun silmissäni pahaa? Heettiläisen Urian olet lyönyt miekalla, olet tappanut hänet ammonilaisten miekalla, ja hänen vaimonsa olet ottanut vaimoksesi. 10 Niinpä miekka ei tule milloinkaan väistymään suvustasi, koska olet halveksinut minua ja ottanut vaimoksesi heettiläisen Urian vaimon.' (2 Samuel 12:7-10)

Nathan kertoo tässä Davidille että Herra “antoi hänen herransa vaimot hänen syliinsä” Profeetansa välityksellä Herra sanoo, että Hän olisi antanut enemmänkin kuin mitä oli antanut poliittista voimaa, vaimoja ja rikkauksia.Mutta David teki syntiä Uriahin asiassa. Jos moniavioisuus olisi aina synti Jumalan edessä miksi sitten Nathan ei tuomitse samantien Davidia siitä? Tai mikis ei profeetta ei tehnyt sitä aiemmin?


Salomon

Salomonin ongelmaa kuvataan: (1 Kun 11:1-8 1 Kuningas Salomolla oli vaimoinaan lukuisia vieraiden maiden naisia, joita hän rakasti. Faraon tyttären lisäksi hänellä oli moabilaisia, ammonilaisia, edomilaisia, sidonilaisia ja heettiläisiä vaimoja. 2 He olivat lähtöisin niiden kansojen parista, joista Herra oli sanonut israelilaisille: "Pysykää loitolla heistä, ja hekin pysykööt teistä loitolla. Muuten he viekoittelevat teidän sydämenne omien jumaliensa puoleen." Salomo rakasti näitä naisia ja kiintyi heidän jumaliinsa. 3 Hänellä oli seitsemänsataa kuninkaallista vaimoa ja kolmesataa sivuvaimoa, ja he veivät hänen sydämensä harhaan. 4 Salomon vanhuuden päivinä vaimot viekoittelivat hänen sydämensä muiden jumalien puoleen, eikä hän ollut enää täydestä sydämestään uskollinen Herralle, Jumalalleen, niin kuin hänen isänsä Daavid oli ollut. 5 Salomo rupesi palvelemaan Astartea, sidonilaisten jumalatarta, ja ammonilaisten iljetystä Milkomia. 6 Salomo teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä, eikä seurannut Herraa uskollisesti niin kuin isänsä Daavid. 7 Hän rakensi Jerusalemin itäpuolella olevalle vuorelle uhripaikan Kemosille, moabilaisten iljetykselle, ja ammonilaisten iljetykselle Milkomille. 8 Samoin hän teki uhripaikkoja muitakin vierasmaisia vaimojaan varten, niin että he saivat suitsuttaa ja uhrata jumalilleen.

Salomonin vaimot käänsivät hänen sydämensä pois kuten 5 Mooseksen kirja varoitti. Mitään ei sanota moniavioisuutta vastaan, ainoastaan että hän otti vaimoja luvatta ja nämä käänsivät hänet pois Jumalasta.

2. Kritisismi Abraham ja muut Raamatun esimerkit

David ja Salomo eivät todista kriitikkojen mielipidettä todeksi, vaan osoittaa että moniavioisuus voi josksu olla väärin (kuten Davidin tapauksessa). Mutta meidän ei tarvitse luottaa ainoastaan näihin esimerkkeihin osoittaaksemme että Raamattu kertoo Jumalaa seuraavien vanhurskaiden ihmisten harjoittaneen moniavioisuutta. Muita tapauksia :

• Abrahan meni naimisiin Haagarin kanssa (1 Moos 16: 3 Abram oli asunut kymmenen vuotta Kanaaninmaassa, kun hänen vaimonsa Sarai antoi egyptiläisen orjattarensa Hagarin miehelleen Abramille sivuvaimoksi.) Ketura (1 Moos 25:1 Abraham otti vielä uuden vaimon, jonka nimi oli Ketura.) ja muita nimeltä mainitsemattomia jalkavaimoja (1 Mooses 25:6 Sivuvaimojensa pojille hän antoi lahjoja, ja hän lähetti heidät vielä eläessään itään Kedemin maahan, pois poikansa Iisakin tieltä.) • Jakob (I Moos 29:21-30, 30:3-4, 30:9 http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Moos.+29%3A1&rnd=1308929617321) • Abialla oli neljätoista vaimoa (2 Aik 13:21 http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible ) ja kuitenkin hanta kuvataan Herran kunnioittamana oikeamielisenä kuninkaana. (2 Aik 13:8-12) ja Herran siunauksen ansiosta hän rikastui taisteluissaan. (2 Aik 13:16-18) • Jojadalla kuningas Josian aikaisella papilla oli kaksi vaimoa ja kuolemansa aikana häntä kuvataan sellaiseksi joka oli “tehnyt hyvää Israelissa, sekä Jumalle ja tämän asunnolle (perheelle)”2 Aik 24:16; 16 Hänet haudattiin Daavidin kaupunkiin kuninkaiden viereen, sillä hän oli tehnyt paljon sekä Israelin että Jumalan ja hänen temppelinsä hyväksi.

sekä myös ehkä:

• Mooses meni naimisiin Sipporan kanssa (2 Mooses 2:21 Mooses katsoi parhaaksi jäädä asumaan papin luo, ja tämä antoi Moosekselle vaimoksi tyttärensä Sipporan.) sekä ”Ethiopian ” kanssa (4 Mooses 12:1 Mooses oli ottanut vaimokseen nubialaisnaisen, ja tämän naisen takia Mirjam ja Aaron alkoivat parjata häntä.) Tämä saattoi olla sama nainen tai sitten ei. [1]

Mooseksen laki

5 Moos 21:15 "Jos miehen kaksi vaimoa, joista toinen on hänelle rakkaampi kuin toinen, synnyttävät kumpikin pojan ja jos esikoispoika on sen vaimon synnyttämä, jota mies rakastaa vähemmän, Yllä mainittu Mooseksen 5nnen kirjan kohta neuvoo kuinka hallita niitä Israelilaisia joilla oli useampia vaimoja. Tarkempia sääntöjä on myös annettu: 2 Moos 12: 10 Jos isäntä ottaa toisen vaimon, hän ei saa vähentää ensimmäisen ruokaa, vaatetusta eikä aviollisia oikeuksia. Mikis Jumala ei vain kieltänyt moniavioisuutta Mooseksen kautta jos se oli epämoraalista?


3.Kritisointi. Moses ei antanut kahta sisartaan moniavioiseen liittoon.

Myöhempien Aikojen Pyhien moniavioisuus ei väittänyt olevansa Raamatullista tai sen toteutusta (vaikka he käyttivät Raamatullisia lauseita selittääkseen ja ymmärtääkseen käskyn jonka he uskoivat tulleen Jumalalta uudenajan profeetan kautta).

Kahden sisaruksen naittaminen samalle miehelle oli varsin yleistä Raamatun aikoihin koska he olivat skisarukset olivat jo oppineet elämään yhdessä, mikä teki avioelämästä harmoonisempaa. Eras tutkija toteaa:

Avioliitto vaimon sisaren kanssa katsotaan ainoastaan Anglkaanisen kanonin lain mukaan insestiksi, on ainoa moniavioisuuden insestiä muistuttava muoto, jota esiintyy huomattavasti. [2]

Pyhät eivät väittäneet tuovansa takaisin Mooseksen moniavioisuutta – he vain käyttivät Moosesta esimerkkinä vain esittääkseen että Jumala saattoi käskeä ja käski moniavioisuuden voimaan aikaisemmin. Tietyt perusteet sekä säännöt, että rajoitukset vaihtelivat ajasta aikaan profeettojen ohjauksessa.


Päätelmä

Raamattu ei kiellä moniavioisuutta. Oikeastaan moni kaikkein jaloimmista Raamatun henkilöistä olivat moniavioisia (Abraham). Lisäksi Raamatun lait joita kriitikot lainaavat varoittavat kuninkaita antamasta moniaviovaimojensa ohjata heitä väärään tai että he eivät ryhtyisi aviosuhteisiin naisten kanssa, joita ei Jumala ole heille antanut. Samat Raamatun lauseet antavat ohjeet laillisiin moniavioisiin suhteisiin.


Loppuviitteet

  1. Josephus, Jewish Antiquities, 2:10. [1]
  2. Jessie L. Embry, "Ultimate Taboos: Incest and Mormon Polygamy," Journal of Mormon History 18/1 (Spring 1992): 93–113.